Zameriavame sa na holistický prístup k zdraviu, t.j. na človeka nazeráme v rámci bio – psycho – sociálneho modelu, kedy je pri zvažovaní zdravia potrebné brať do úvahy všetky uvedené roviny (biologickú, psychologickú, ako aj sociálnu). Vychádzame z predpokladu, že človek je nedeliteľnou jednotkou a pri skúmaní otázok zdravia (alebo choroby) nie je možné ani jedno z týchto hľadísk opomenúť. Celok je viac ako suma jeho častí, nakoľko tieto sa navzájom ovplyvňujú a spolu tvoria novú kvalitu.